Om labbet

Humanistlaboratoriet är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Vi ger tillgång till olika typer av mätinstrument, metodkunskap rörande utrustning, e-vetenskapliga verktyg och material, samt kompetens runt datahantering. Labbaktiviteterna är inriktade på forskning om kommunikation, kultur, kognition och lärande, men många projekt är tvärvetenskapliga och genomförs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt (Lunds universitet), nationellt och internationellt. Labbet är en livlig och dynamisk miljö som gör det möjligt för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap att kombinera traditionella och nya metoder och interagera med andra discipliner för att möta de vetenskapliga utmaningarna framöver för att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Allmänna frågor om labbet och dess aktiviteter kan skickas till adressen infohumlab.luse.

Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur så som de definieras av Vetenskapsrådet:

  • möjliggöra forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
  • vara öppet tillgänglig främst för forskare men även för näringsliv, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Vid begränsad tillgång ska prioritering i huvudsak ske på basis av vetenskaplig excellens.
  • skapa ett tydligt nationellt mervärde.
  • ha en långsiktig planering för den vetenskapliga verksamheten och dess utveckling.
  • ta ett långsiktigt ansvar för ledning och styrning, finansiering, kompetensuppbyggnad och utveckling av verksamheten.
  • bidra till samhällets utveckling bland annat genom att möjliggöra forskning som adresserar frågeställningar relaterade till samhällsutmaningar.

Vad är en forskningsinfrastruktur? - vr.se

 

 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21