Forskningsplattformar

LAMiNATE

LAMiNATE är en tvärvetenskaplig forskningsplattform för alla områden inom språkinlärning, flerspråkighet och språkundervisning/bedömning.

Läs mer om forskningsplattformen på LAMiNATE sidan.

DigitalHistory@Lund

DigitalHistory@Lund är en forskningsplattform som syftar till att främja digital historia vid Lunds universitet och utanför. Det är ett samarbete mellan sektionen för mediehistoria, Lunds centrum för kunskapshistoria (LUCK) och Lund University Humanities Lab.

Läs mer på DigitalHistory@Lund projektsida.

Digital Integration Across Disciplines: DIAD

DIAD-plattformen bryter ny mark inom dokumentation av kulturarv genom en omfattande syntes av två banbrytande, men tidigare inte sammankopplade, områden: Digital arkeologi och språkdokumentation. Genom systematiskt konceptuellt, teoretiskt och metodologiskt utbyte och ömsesidig berikning syftar DIAD till att sätta en ny standard för skapandet av digitala kulturarvsdokument. Det är ett nytt samarbete mellan Institutionen för arkeologi och antik historia, avdelningen för lingvistik vid Centrum för språk och litteratur och Humanistlaboratoriet

Mer information finns på projekthemsidan DIAD.

THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology

Genom att introducera en innovativ smartphone-teknik kommer detta projekt att studera när, var och hur ofta språkinlärare exponeras för och deltar i målspråksanvändning i olika inlärningsmiljöer utanför utbildningskontexter. Detta steg är avgörande för att förbättra vår förståelse för utmaningarna med språkinlärning utanför klassrummen. I två fallstudier kommer vi att jämföra nyanlända invandrare i Sverige som lär sig svenska, och svenska Erasmusstudenter som vistas utomlands och lär sig ett främmande språk.

De forskningsfrågor vi ställer är a) vad som kännetecknar exponering för och användning av målspråken i de två inlärningsmiljöerna; b) i vilken utsträckning skillnader i organiserade fritidsaktiviteter (t.ex. sport, musik, hantverk etc.) påverkar kvantiteten och kvaliteten på exponering och/eller användning av målspråket; och c) om vinster i språkfärdighet kan relateras till kvantiteten och kvaliteten på exponering och/eller användning av målspråket.

Vi utvecklar en smartphone-app där eleverna regelbundet uppmanas att rapportera sina erfarenheter av målspråket och göra språktest. Den nya metoden kommer att möjliggöra både fler deltagare och mer exakta mätningar av exponering och användning av målspråket över tid jämfört med tidigare studier.

För forskningen om andraspråksinlärning kommer projektet att öka vår förståelse för vilken roll exponering och användning av språket har för språkinlärningen genom att utveckla ett verktyg för en mer exakt mätning av dessa konstruktioner. Dessutom kommer studien av elever i två olika inlärningsmiljöer att göra det möjligt för forskare, lärare och andra intressenter att få viktiga insikter i språkinlärningsförhållanden utanför utbildningssammanhanget.

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för språk och litteratur och Humanistlaboratoriet.

Mer information om projektet finns i forskningsportalen.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14